อ.เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์

ประวัติอาจารย์

  • วท.บ. ชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาประสาทศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เริ่มสอนวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2537 ที่ห้อง 121 ตึกชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการเสริมความรู้ ให้นักเรียน ม.ปลาย เข้าสู่มหาวิทยาลัย จัดโดย ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

  • เคยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ,เคมี ม.ปลาย และชีววิทยา ม.ปลาย

  • ปัจจุบันสอนเฉพาะวิชาชีววิทยา ม.ปลาย

LINE LOGO SVG แอดไลน์