อ.เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์

ประวัติอาจารย์

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอน 27 ปี
LINE LOGO SVG แอดไลน์
Cart
  • No products in the cart.