อ.ปวรุตม์ ทองเพียงพงษ์

ประวัติอาจารย์

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์สอนชีววิทยา ให้กับสถาบันกวดวิชา Eureka, Findme
  • อาจารย์สอนพิเศษชีววิทยา เตรียมสอบ PAT 2, 9 วิชาสามัญ และ O-NET โรงเรียนราชวินิตบางเขน, โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
  • ผู้ออกข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โครงการ Dek-D PRE-Admission (TCAS’61&62)
  • อาจารย์สอนวิชาชีววิทยาเตรียมสอบ PAT 2, 9 วิชาสามัญ ผ่านทางระบบออนไลน์
LINE LOGO SVG แอดไลน์