เกี่ยวกับโรงเรียน

          โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า ก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๐  มีปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนเชิงคุณภาพ ที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจความรู้พื้นฐานอย่างละเอียด และนำไปประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

          โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องเกิดจากความพยายามในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่จำต้องรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง จะทำให้นัก เรียนเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน และสามารถปรับตัวเข้า กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างถึงแก่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่

          โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบทเรียนที่ได้รับ จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน นักเรียนจะมีจินตนาการและเกิดความอยากรู้อยากเห็นและได้รับความสุข ที่ละเอียดอีกแบบหนึ่ง นอกเหนือจากความบันเทิงอย่างตื้นๆที่พบเห็นกันทั่วไป

          โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า การเรียนรู้ของนักเรียนควรต้องใช้ทั้งสมองซีกซ้าย (วิทยาศาสตร์) และสมองซีกขวา(ศิลปศาสตร์) อย่างสมดุล และถึงแม้โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า จะเน้นการเรียนในสาขา วิทยาศาสตร์ แต่ก็ได้พยายามสอดแทรกเรื่องราวของศิลปะในการจัดการศึกษา

 โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า

ที่นี่… เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนักเรียนให้มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์อย่างแท้จริง สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

ที่นี่… จึงเรียนอย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง แต่ไม่เครียด โดยมุ่งหวังให้ทุกคนได้เก็บกอบความรู้อย่างรื่นรมย์

ขอให้พวกเราได้ใช้ศักยภาพสูงสุดแห่งการเรียนรู้ในช่วงที่สำคัญที่สุดของชีวิต และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ขอให้พวกเราเป็นเมล็ดพืชที่อุดมด้วย วิริยะ สติ และปัญญา เติบกล้าอย่างท้าทาย เพื่อร่วมในกระบวนแห่งการรังสรรค์สังคมให้งอกงามในอนาคต

อาจารย์ ปรีดี พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2443 เป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการอภิวัฒน์ 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ปรับปรุงและตรากฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจฯ ที่ล้ำสมัยเพื่อกระจายโอกาสให้กับคนยากจน…อ่านต่อ

ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์ ได้รับความเอาใจใส่ และบริการอันดี ในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็กผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ แม่จะต้องไม่มีลูกถี่นัก พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ ไม่สำคัญ แต่สำคัญที่พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ทำความอบอุ่นให้ผมและพี่น้อง…อ่านต่อ

LINE LOGO SVG แอดไลน์
Cart
  • No products in the cart.